EMC რეგიონალური და უმცირესობათა ენების შესახებ ევროპული ქარტიის რატიფიცირებასთან დაკავშირებით საკუთარ მოსაზრებას ავრცელებს

საქართველომ 1999 წელს ევროპის საბჭოს წევრი გახდა, რითაც ავტომატურად დააფიქსირა საკუთარი თანმხვედრი ღირებულებები რეგიონალური და უმცირესობათა ენების შესახებ ევროპულ ქარტიაში მოყვანილ პრინციპებთან მიმართებით და ურყევი ნება მოეხდინა დოკუმენტის რატიფიცირება. თუმცა, სახელმწიფოს ეს ნაბიჯი დღემდე არ გადაუდგამს.

უკანასკნელ პერიოდში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიმართვის ტექსტზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტს ქარტიის რატიფიცირების მოთხოვნის მიზნით უნდა გაეგზავნოს, ამ დრომდე მუშაობენ.

EMC შეშფოთებას გამოხატავს ზოგიერთი პოლიტიკოსისა და საზოგადოების წარმომადგენლის მხრიდან აღნიშნული თემით სპეკულირების გამო. სამწუხაროდ ხდება ამ მოთხოვნის, როგორც სეპარატიზმის საფრთხის შემცველი მოვლენის წარმოჩენა. EMC-ის მიაჩნია, რომ ქარტია არ შეიცავს ამგვარ საფრთხეს, ხოლო მისი რატიფიცირების მოთხოვნა საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან სრულიად ლეგიტიმური და კონსტიტუციით დაცული მოთხოვნაა.

რეგიონალური და უმცირესობათა ენების შესახებ ევროპული ქარტია წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სტანდარტების შემცველ დოკუმენტს. იგი მოწოდებულია დაიცვას და ხელი შეუწყოს რეგიონალური და უმცირესობათა ენების, როგორც ევროპის საერთო კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელი ნაწილის, გამოყენებასა და განვითარებას. ამისათვის, ქარტია არა მხოლოდ ადგენს, რომ დაუშვებელია დისკიმინაცია ამ ენების გამოყენებასთან დაკავშირებით, არამედ ითვალისწინებს კონკრეტული ღონისძიებების გატარებას ამ ენების აქტიური ხელშეწყობის მიზნით. იგი უზრუნველყოფს რეგიონალური და უმცირესობათა ენების გამოყენებას განათლების სისტემასა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში და დასაშვებს ხდის მათ გამოყენებას მართლმსაჯულებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობაში, აგრეთვე საზოგადოების ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში.

ქარტიის მიხედვითაც, უმცირესობათა ენის სტატუსი ეკუთვნის იმ ენებს, რომელიც ტრადიციულად გამოიყენება სახელმწიფოს შესაბამის ტერიტორიაზე ამ სახელმწიფოს მოქალაქეების მიერ, რომლებიც რიცხობრივად უფრო პატარა ჯგუფს წარმოადგენენ, ვიდრე ამ სახელმწიფოს დანარჩენი მოსახლეობა და განსხვავდებიან სახელმწიფოს ოფიციალური ენისგან (ენებისგან).

EMC სოლიდარულია საქართველოში მცხოვრები ენობრივი უმცირესობების მოთხოვნის და მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას მაქსიმალურად მოკლე და გონივრულ ვადებში მოახდინოს ქარტიის რატიფიცირება. ასევე საზოგადოების, უპირველესად კი ენობრივი უმცირესობების, ჩართულობით შეიმუშავოს სამოქმედო გეგმა ქარტიის მოთხოვნების სათანადო იმპლემენტაციისთვის.

EMC on the ratification of the European Charter for Regional and Minority Languages

Georgia became the member of the Council of Europe in 1999, and therefore automatically agreed to the principles of the European Charter on Regional and Minority Languages and expressed its strong commitment to ratify the document. However, the state has not made this step yet.

Based on the latest information released, Akhalkalaki municipality Council has up to now been working on the text addressing the Georgian Parliament to demand the Charter ratification.

EMC expresses its concern regarding several politicians and the members of the society to be speculating with the topic. Unfortunately, this demand is being portrayed as the one containing threat of separatism. EMC considers the Charter not to be containing this type of threat and that the demand of its ratification coming from the Georgian citizens is absolutely legitimate and constitutional.

The European Charter on Regional and Minority Languages represents a document that includes human rights standards. It is devoted to protecting and supporting usage and development of regional and minority languages as to those being inseparable from the common cultural heritage of Europe. For this reason, the Charter is not only stating that its impermissible to discriminate on the utilization of languages, but at the same time it foresees taking specific actions for actively supporting these languages. It ensures the usage of regional and minority languages in education system and in mass media. And it allows their usage in the work of the judiciary and administrative bodies, as well as in the economic, social and cultural practices within the society.

According to the Charter the status of the minority language is defined as the one traditionally used on a respective territory of the state by its citizens, quantitatively representing a smaller group than the rest of the population in this country and also as the one being different from the official language (languages).

EMC expresses its solidarity towards the demands of the language minorities living in Georgia and addresses the Georgian government to ratify the Charter in extensively short and rational period of time. Calls for the government to develop an action plan for the proper implementation of the Charter with the involvement of the society and primarily of those representing language minorities.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s