დათო ლაღიძე – გზა არაბულ გაზაფხულამდე

დათო ლაღიძის მოხსენება არაბული გაზაფხულის წინა მდგომარეობის და რევოლუციის რეცეფციის შესახებ.