„ტოლერანტობის, რელიგიის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა საქართველოში“

Logo_english_extern_digital

2014 წლის ივნისდან, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC), საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივასა (GDI) და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან (TDI) ერთად, ორწლიანი, კოლიაციური პროექტის განახორციელება დაიწყო.

პროექტი „ტოლერანტობის, რელიგიის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა საქართველოში“ დაფინანსებულია ნიდერლანდების სამეფოს მიერ. პროექტი მიზნად ისახავს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ანალიზს. აღნიშნულ პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა რელიგიის თავისუფლების საკითხს. კოალიცია შეიმუშავებს რეკომენდაციებს შესაბამისი უწყებებისათვის და წამოიწყებს თანასწორობის, სეკულარიზმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ძირითად პრინციპებზე დაფუძნებულ ადვოკატირების პროცესს.

პროექტის ფარგლებში, EMჩ გამოქვეყნებს 2 წლიურ ანგარიშს, საქართველოში რელიგიის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ. გარდა ამისა, შეიქმნება ინტერ-კონფესიური სამუშაო ჯგუფები, სადაც დისკუსიისთვის სივრცე დაეთმობათ სახელმწიფოსა და რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.

2 წლის განმავლობაში, უფასო რელიგიურ დახმარებას მიიღებს ნებისმიერი რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი და მნიშვნელოვანი სისტემური დარღვევების აღმოჩენისას EMჩ განახორციელებს სტრატეგიულ სამართალწარმოებას.

პარალელურად, რელიგიური ორგანიზაციის წევრი პირების გაძლიერების მიზნით, EMჩ ჩაატარებს ტრენინგებს საქართველოს მასშტაბით რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო თუ ადგილობრივ სტანდარტებსა თუ შესაბამისი უფლებების დასაცავად ადვოკატირების მექანიზმების შესახებ. ინლისურ და ქართულ ენებზე გამოქვეყნდება გაიდლაინი რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ.

ამასთან, საზოგადოებაში რელიგიური უმცირესობების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მომზადდება მცირე ვიდეორგოლები ამ ჯგუფების წევრთა უფლებრივი მდგომარეობისა და სამოქალაქო ღირებულებების შესახებ.

პროექტის ბიუჯეტი: € 85,850

პროექტის ვადები: 01/06/2014 – 30/05/2016

 

Advancing Tolerance, Religious Freedom and Human Rights in Georgia

 

From June 2014, Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) with Georgia’s Democratic Initiation (GDI) and Tolerance and Diversity Institute (TDI), started implementing coalition project.

Project “Advancing Tolerance, Religious Freedom and Human Rights in Georgia” is financed by the Kingdom of Netherlands. The project aims to analyse human rights situation in the country. Freedom of religious will be the main focus in this process. The coalition will work on recommendations for relevant agencies and will start process based on the basic principles of advocating for equality, secularism and against discrimination.

In the frameworks of the project EMC will publish 2 annual reports about the situation of freedom of religion in Georgia. Apart from this there will be created inter-confessional working group where the arena for discussions will be granted to the representatives of religious and state organizations.

During 2 years free religious aid will be given to any representatives of religious minorities and in case of finding any important systemic violations, EMC will implement strategic litigation.

Simultaneously, for strengthening the members of religious organizations, EMC will conduct trainings across Georgia about the international or local standards about the freedom of religious or advocating mechanisms for protecting appropriate rights. The guideline about the international standards of freedom of religion will be published in both Georgian and English languages.

In addition, for raising awareness about the religious minorities in the society, there will be made short videos about the human rights situation and civil values of the members of these groups.

The project budget: € 85,850

Duration of the project: 01/06/2014 – 30/05/2016