სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა

10380974_878800328819274_5660292642515303224_n

„ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC) National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა.

სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა გულისხმობს სააზროვნო სივრცის შექმნას ახალგაზრდა აქტივისტებისთვის, რომლის მიზანია საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების გააზრება და საჯარო სივრცეში მისი რეპრეზენტაცია ტექსტების, სოციალური არტის შექმნისა და სხვა საშუალებების გამოყენებით.

პლატფორმა აერთიანებს აქტივისტთა სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებსა და ახალგაზრდა აქტივისტების და წარმოადგენს მათი ურთიერგაძლიერების მცდელობას.

არსებული სოციალური წესრიგი და გაბატონებული იდეოლოგიური სისტემები ავიწროებს თავისუფალ სააზროვნო სივრცეს. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში იდეოლოგიურად ფორმირებული და გამოყენებაზე ორიენტირებული ცოდნის წარმოება ხელს უშლის კრიტიკული აზრის წარმოშობას და ახდენს არსებული ვითარების ლეგიტიმაციას. ჩვენი მიზანია, შეიქმნას სააზროვნო სივრცე, რომელიც დაცლილი იქნება დომინანტი ძალაუფლებრივი სისტემის გავლენისგან და ხელს შეუწყობს ადამიანებს ახალი ინფორმაცის მიღებასა და არსებული ცოდნის გაღრმავებაში.

პროექტი მიზნად ისახავს არსებული სოციალური, და პოლიტიკური ძალადობრივი სისტემების კრიტიკულ გააზრებას და ჩაგვრის ფორმების გამოვლენას. სამოქალაქო პლატფორმა შექმნის სამოქალაქო აქტივისტების მიერ კონკრეტული აქტივობების განხორციელების შესაძლებლობას.

პლატფორმის წევრებს ჩაუტარდებათ 12 ლექცია სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, რომელსაც აკადემიური გამოცდილების მქონე პირები წაიკითხავენ. გარდა, თეორიული მოდელების გააზრებისა, პროექტი გულისხმობს პლატფორმის ჯგუფის წევრებისთვის ტექნიკური უნარების გაძლიერებას, სხვადსხვა აქტივობის ეფექტურად დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის.

პროექტის მიმდინარეობის დროს, პლატფორმის ჯგუფის წევრები დაგეგმავენ სხვადასხვა სამოქალაქო და პოლიტიკურ აქტივობას, რომლის მიზანი ჩაგვრის მანიფესტაცია და მარგინალური ჯგუფების მიმართ სოლიდარობა იქნება.

პროექტის ბიუჯეტი: $31,123

პროექტის ხანგრძლივობა: 01.10.2014 – 30.10.2015

2

Platform for Civic Activism

 

Human Rights Education and Monitoring Center with the financial help of National Endowment for Democracy (NED) is implementing a project – Platform for Civic Activism.

Platform for Civic Activism envisages creation of alternative space for youth activists; its goal is to broaden the area of analysis of the ongoing social, political and economic processes in society and their representation in the public space by creation texts, social art and other means.

Platform unites the representatives and youth activists of different activist groups and tries to strengthen them.

The existing social order and the prevailing ideological systems reduce the free thinking space. In the educational institutions, the production of ideologically formed knowledge oriented on the use is preventing the emergence of critical thought and legitimization of the situation takes place. Our goal is to create thinking space, which will be presented without the influence of the dominant power system and will support people to gain new knowledge and to widen existing one.

Project aims to critically analyze the existing social and political violent systems and reveal the forms of suppression. Civic platform will create the ability to implement specific activities of civic activists.

The members of platform will have 12 lectures in social and humanitarian sciences, which will be led by the individuals with academic experience. Apart from analyzing the theoretical models, project envisages strengthening the technical skills of the members of the platform for them to effectively plan and implement various activities.

During the project the members of platform group will plan various civic and political activities; its goal will be to manifest the suppression and the solidarity towards marginalized groups.

Project Budget: $31,123

Duration of the Project: 01.10.2014 – 30.09.2015