ლგბტი სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში (2015-2017)

EU Project Logos_Final

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან ერთად, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, 2015 წლის მარტიდან ახორციელებს სამწლიან პროექტს „ლგბტი სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოს შორის“. პროექტის განხორციელებაში ასევე ჩართულები არიან საქართველოში – ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG), ხოლო, სომხეთში – საზოგადოება ძალადობის გარეშე (SWV) და საჯარო ინფორმირება და ცოდნის აუცილებლობა (PINK).

2013 წლის მაისში თბილისში მომხდარი ჰომოფობიური დემონსტრაციებისა და ლგბტი ადამიანების მიმართ ძალადობის ფაქტების, ხოლო 2012 წლის მაისში ერევანში ლგბტი-მეგობრული ბარის განადგურების ფონზე, მრავალი სოციალური, პოლიტიკური თუ სიტუაციური ფაქტორი კვლავ ლგბტი ადამიანებს რთულ გარემოს უქმნის და ხელს უწყობს მათ მიმართ დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებას. ჰომოფობია და ტრანსფობია, ტრადიციასა და კულტურაში ღრმად გადგმული ფესვებით, ამ საზოგადოებების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენენ, რასაც აძლიერებს სხვადასხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო აქტორის მიდგომაც.

ამრიგად, ამ პროექტის უმთავრეს მიზნებს წარმოადგენს ლგბტი პირთა მიმართ დისკრიმინაციასთან ბრძოლა, ყველა სახის ძალადობისგან მათი დაცვის გაძლიერება, მათთვის ადამიანის უფლებათა ადეკვატური უზრუნველყოფა, და ქართულ და სომხურ საზოგადოებებში მათი სრულფასოვანი ჩართვა.

პროექტის მიზანია, პარტნიორებთან თანამშრომლობით, ჰომოფობიის/ტრანსფობიის დაძლევა საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების, დადებითი მედია ხილვადობის, სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზაციისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მოძრაობის ხელშეწყობა. პროექტი ითვალისწინებს ორივე ქვეყანაში ლგბტი ადამიანთა მიმართ საზოგადოებრივ დამოკიდებულებათა აქამდე უპრეცედენტო და სრულყოფილი კვლევის განხორციელებას, ასევე არსებული პირობების სიტუაციურ ანალიზს, მათ შორის ლგბტი პირთათვის გარკვეული სერვისების ხელმისაწვდომობის შეფასებას. როგორც კვლევა, ასევე სიტუაციური ანალიზი ჩაუყრის საფუძველს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების  გრძელვადიანი და პოლიტიკურად მიზანშეწონილი სტრატეგიის შემუშავებას, რომელიც თანდათანობით და ეფექტურად შეამცირებს და აღმოფხვრის ჰომოფობიას/ტრანსფობიას საზოგადოების ყველა დონეზე.

ლგბტი სოლიდარობის ქსელი მიზნად ისახავს ადგილობრივი, განსაკუთრებით კი, რეგიონებში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების და ლგბტი ორგანიზაციების გაძლიერებას სხვადასხვა მიზნობრივი ტრენინგისა და სამუშაო შეხვედრის მეშვეობით, რათა მათ მიეცეთ საშუალება გააერთიანონ თავიანთი ცოდნა და რესურსები ძლიერი ქსელის შესაქმნელად, რომელიც შეძლებს წარმატებით დაიცვას ლგბტი პირთა უფლებები, ხელი შეუწყოს მათ ინტეგრირებას, აღმოფხვრას დისკრიმინაცია და თავიდან აიცილოს ძალადობა.

ინიციატივა ასევე ითვალისწინებს საქართველოში სამართალდამცავთა ცნობიერების და მგრძნობელობის ამაღლებას, აგრეთვე, შესაძლებლობების განვითარებას, რაც ხელს შეუწყობს ლგბტი პირთა ძალადობისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებისგან უკეთეს დაცვას. გარდა ამისა, დაგეგმილია პოლიციის აკადემიის სასწავლო პროგრამის გაფართოება, რათა მოხდეს მომავალ სამართალდამცავთა ლგბტი ადამიანებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინციდენტის დასაძლევად საჭირო ინსტრუმენტებითა და ცოდნით აღჭურვა.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ხილვადობის კომპონენტი ითვალისწინებს მრავალმხრივი საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიას, მათ შორის სოციალურ სარეკლამო რგოლებს, მასალებს, საჯარო დისკუსიებს, ლგბტი საკითხებზე დოკუმენტურ ფილმებს და მათ საჯარო ჩვენებებს, და უწყვეტ ლობირებას  გრძელვადიანი სტრატეგიის დამტკიცების მიზნით.

საბოლოო ჯამში, პროექტი ითვალისწინებს სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის (SOGI) საკითხების უფრო ღრმად გააზრებას, ლგბტი ადამიანთა მიმართ მეგობრული დამოკიდებულების ინტეგრაციასა და ინტერნალიზაციას, დისკრიმინაციის შემცირებასა და საბოლოო აღმოფხვრას, ლგბტი პირთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფასა და მათ სრულფასოვან ჩართვას საქართველოსა და სომხეთის საზოგადოებებში.

Solidarity Network for LGBTI in Armenia and Georgia (2015-2017)

With financial support from the EU and in cooperation with the South Caucasus Regional Office of the Heinrich Boell Foundation, the Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) is implementing a three-year project “LGBTI Solidarity Network between Armenia and Georgia.” The project implementation process also involves the Women’s Initiatives Supporting Group (WISG) in Georgia and Society without Violence (SWV) and Public Information and Need of Knowledge (PINK) in Armenia.

In the wake of the homophobic demonstrations and violence against LGBTI persons in Tbilisi in May 2013 and the burning down of an LGBTI-friendly pub in Yerevan in May 2012, numerous social, political and situational factors have continued to fuel the challenging environment and discriminatory attitudes towards LGBTI individuals in the South Caucasus. Homophobia and transphobia constitute very profound and longstanding issues intrinsic within these societies, backed by various state and non-state actors, and deeply rooted in tradition and culture.

Thus, combating discrimination against LGBTI persons, enhancing their protection from all types of violence, adequate provision of their human rights, and supporting their full-fledged inclusion into Georgian and Armenian societies constitutes the principal objectives of the action.

Together with its partners, the project seeks to overcome homophobia/transphobia through consistent public awareness raising, positive media visibility, civil society mobilization and promoting the human rights movement and agenda. The project envisions the conduction of an unprecedented large-scale comprehensive study of societal attitudes towards LGBTI individuals in both countries, as well as a situational assessment of existing conditions, including access to and accessibility of certain services to LGBTI persons. The study and the assessment will lay the groundwork for the development of a long-term evidence-based and politically viable advocacy strategy to gradually and effectively reduce and eliminate homophobia/transphobia in all levels of society.

The project aims to strengthen the capacity of local CSOs and LGBTI organizations, especially those working in the regions, via various targeted trainings and workshops to allow them to consolidate their expertise and resources in a strong network that will be able to successfully advocate for the mainstreaming and protection of LGBTI rights, eradicate discrimination and prevent violence.

The action also envisages awareness raising, sensitization, and capacity building exercises targeted at law enforcement agencies in Georgia, which will be conducive to better protection of LGBTI individuals from violence and human rights violations. Moreover, the enhancement of the police academy curriculum is also planned to equip future law-enforcement officers with the necessary tools and knowledge to counter any LGBTI-related incidents.

The visibility component of the project entails a multifaceted public awareness campaign, including public service announcements/social advertising, promotional materials, public discussions, the production of documentary films on LGBTI issues for subsequent public screenings, and the consistent advocacy and endorsement of the long-term strategy document.

The end result of the project envisions a more comprehensive understanding of sexual orientation and gender identity (SOGI) issues, mainstreaming and internalization of LGBTI-friendly attitudes, the reduction and eventual elimination of discrimination, the guarantee of the protection of LGBTI rights, and the full inclusion of LGBTI persons in society in both Georgia and Armenia.