პრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

პუბლიკაცია მომზადებულია პროექტის „ინტერესჯგუფების გაძლიერება გარემოსა და შრომითი უფლებების დასაცავად” ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით.


წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები გამოხატავს „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)” და ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივას” პოზიციას და არ შეიძლება განხილულ იქნეს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის შეხედულებათა ამსახველად.