პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში

dutch-logo-embassy“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)” 2015 წლის 20 ივლისიდან ახორციელებს ახალ პროექტს – “პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში”. პროექტი დაფინანსებულია ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ.

გასული ერთი წლის განმავლობაში, EMC ინტენსიურად მუშაობდა სამართალდამცავი ორგანოების ინსტიტუციური მოწყობის საკითხების კვლევაზე. ჩატარებული კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ პოლიციის პოლიტიზირების რისკებს სისტემური საფუძვლები აქვს, რამდენადაც პოლიტიკური ხელისუფლების ბერკეტები პოლიციის საქმიანობაზე მაღალია.

ახალი პროექტის ფარგლებში კი, EMC გეგმავს განახორციელოს პოლიციის საქმიანობის პრაქტიკული მიმართულებების შესწავლა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვის საკითხის მონიტორინგი. პროექტის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვას პოლიციის საქმიანობაში.

პროექტის ფარგლებში EMC განახორციელებს:

  • პოლიციის საქმიანობის მონიტორინგის მდგრადი მეთოდოლოგიის შექმნას, შესაბამისი ექსპერტების მონაწილეობით;
  • შემუშავებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, პოლიციის საქმიანობის მონიტორინგს;
  • მონიტორინგის შედეგების ამსახველი პერიოდული ბიულეტენების მომზადებას და გავრცელებას;
  • პროექტის დასასრულს, შემაჯამებელი ანგარიშის მომზადებას და მასში პოლიციის მონიტორინგის შედეგების განზოგადებული სურათის ასახვას.

პროექტის ფარგლებში, პოლიციის საქმიანობაზე მონიტორინგის განხორციელება იგეგმება თბილისსა და კახეთის რეგიონში. მონიტორინგის პროცესში, EMC გააგრძელებს აქტიურ კომუნიკაციას პარტნიორ ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო ინსტიტუტებთან და მედიაორგანიზაციებთან.

 

პროექტის ხანგრძლივობა: 20/07/2015 – 20/07-2016

პროექტის ბიუჯეტი: € 66,389.40

 

Protecting Political Neutrality in Police Activity

 

“Human Rights Education and Monitoring Center” (EMC) is implementing a new project – “Protecting Political Neutrality in Police Activity” – from 20th of July, 2015. The project is financed by Embassy of the Kingdom of The Netherlands.

Over the past one year, EMC was extensively working on the research of the issues of the law enforcement bodies’ institutional arrangement. The results of the conducted research have shown that the risks of politicization of the police have systemic grounds as the political government’s levels are higher than the police activity.

In the frameworks of the new project, EMC plans to implement the study of the practical direction of police activity and the monitoring of the protection of police neutrality. The main goal of the project is to support the protection of political neutrality in the police activity.

In the frameworks of the project EMC will implement:

  • Creation of sustainable methodology for monitoring police activity with participation of relevant experts;
  • Monitoring of police activity with developed methodology;
  • Preparation and distribution of periodic bulletins showing the monitoring results;
  • Preparation of the summary report showing the generalized picture of police monitoring results at the end of the project.

Implementing of the police activity monitoring is planned in Tbilisi and Kakheti region in the frameworks of the project. In the monitoring process, EMC will continue active communication with the partner organization, state institutes and media organizations.

Project Duration: 20/07/2015 – 20/07-2016

Project Budget:  € 66,389.40