შრომის პირობებისა და შრომის უსაფრთხოების მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა

access logo

2015 წლის აგვისტოდან, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ხელშეწყობით, „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)“ ახორციელებს პროექტს „შრომის პირობებისა და შრომის უსაფრთხოების მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა.“

პროექტით გათვალისწინებულია ახლადშექმნილი შრომის ინსპექციის სტრუქტურისა და საქმიანობის წესის შესწავლა და მისი აქტივობების მონიტორინგი, მათ შორის, სოციოლოგიური კვლევის მეშვეობით. მონიტორინგის შედეგები გამოყენებული იქნება ანგარიშის დოკუმენტში, რომელმაც უნდა მოიცვას შრომის ინსპექციის საქმიანობისა და სტრუქტურის შეფასება, როგორც მიმდინარე პრაქტიკის, ისე ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის ჭრილში და სხვა ქვეყნების პრაქტიკასთან მიმართებაში.

გარდა კვლევითი კომპონენტისა, პროექტით გათვალისწინებულია სხვადასხვა საწარმოში დასაქმებულთა, ჟურნალისტების, ახალგაზრდა აქტივისტებისა და სახელმწიფოს წარმომადგენლებისათვის  შრომითი უფლებებისა და შრომითი უსაფრთხოების, ასევე შრომის ინსპექციის დანიშნულების კუთხით, ტრენინგების ჩატარება. პროექტის ფარგლებში, განხორციელდება სხვადასხვა ტიპის ვორკშოპები და ფოტოგამოფენა.

პროექტის ხანგრძლივობა: 01/09/2015 – 10/10/2016

პროექტის ბიუჯეტი: 79 177.50 USD

პროექტი ხორციელდება „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)“ მიერ, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)  დაფინანსებით.

Promotion of the development and implementation of the labor conditions and safety inspection mechanisms

From August, 2015 by the support of East-West Management Institute’s (EWMI) ACCESS project, Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) implements the project “Promotion of the development and implementation of the labor conditions and safety inspection mechanisms”.

The project envisages the study of the structure and work order of the newly created labor inspection and the monitoring of its activities, including, with the help of sociological research. The monitoring results will be used in the report document, which should envisage the assessment of the activity and structure of the labor inspection in the light of current practice, as well as, the national and international legislature, and in regard to practices of other countries.

Besides the research component, conducting trainings with employees of various enterprises, journalists, young activists and country representatives on the subjects of labor rights and labor safety, as well as, on the labor inspection is considered in the project. Different types of workshops and photo exhibitions will also be implemented in the frameworks of the project.

Project Duration: 01/09/2015 – 10/10/2016

Project Budget: 79 177.50 USD

The project is implemented by Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) in the frameworks of East-West Management Institute’s ACCESS program, financed by United States Agency for International Development (USAID).