ინფოგრაფიკა►საპატრიარქოს ორმაგი სარგებელი

საპატრიარქოო ფინალ ინფო

 წყარო: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო/იჯარით გადაცემის ხელშეკრულებები