სახელმძღვანელო ►საქართველოში რელიგიური თავისუფლებით სარგებლობისთვის

 

Screenshot (984)

 

სახელმძღვანელოში მიმოხილულია საქართველოს კანონმდებლობის ის ძირითადი ასპექტები, რომელიც აწესრიგებს საქართველოში რელიგიური უმცირესობების სამართლებრივ სტატუსსა და იმ ურთიერთობებს, რომლის სუბიექტებად ხშირად რელიგიური გაერთიანებები და მათი წარმომადგენლები გვევლინებიან. სახელმძღვანელოს მიზანია რელიგიური უმცირესობებისთვის რელიგიის თავისუფლების დაცვის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებებისა და სამართლებრივი მექანიზმების თაობაზე ინფორმირებულობის ამაღლების გზით.

სახელმძღვანელო რელიგიის თავისუფლების გამოყენებასთან დაკავშირებით ეროვნული კანონმდებლობის რეგულაციებისა და სამართლებრივი დაცვის შესაბამისი საშუალებების მოკლე მიმოხილვას მოიცავს და მთლიანად ეფუძნება მოქმედ ნორმატიულ ბაზას.

ანგარიში შეგიძლიათ გადმოწეროთ შემდეგ ლინქზე ან წაიკითხოთ ონლაინ.