მიმოხილვა ► სამუშაო ადგილებზე მომეტებული ტექნიკური საფრთხის კონტროლის მექანიზმი და მისი ეფექტურობა

new-piktochart

ჭიათურის მაღაროებსა და ტყიბულის შახტებში განხორციელებული ტექნიკური საფრთხის კონტროლის ანალიზი

  1. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ფუნქციები

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო არის  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობა შესაბამისი  მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრება.

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მანდატის ანალიზი და მის მიერ, ჭიათურაში, შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ მფლობელობაში არსებულ მაღაროებსა და ტყიბულში, შპს საქნახშირი „ჯი-აი-ჯი ჯგუფის“ მფლობელობაში არსებულ შახტებში განხორციელებული ინსპექტირების მასალების დოკუმენტური ანალიზი.

ეს საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი მომზადდა მწვანე ალტერნატივას მიერ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან (EMC) თანამშრომლობით პროექტის “მძიმე მრეწველობა ყურაღების ცენტრში: ჭიათურის მაგალითი” ფარგლებში, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროსთან თანამშრომლობით.

 

მიმოხილვა შეგიძლიათ გადმოწეროთ შემდეგ ბმულზე ან  წაიკითხოთ ონლაინ.