კამპანია ► რას მოითხოვ შენ?

სახელმწიფოს პოლიტიკა აკანონებს მშრომელთა ჩაგვრას, გარემოს უკონტროლო ათვისებასა და საზოგადოებრივი სიკეთეების უთანასწორო განაწილებას. შედეგად ადამიანები სახიფათო, ღირსების შემლახავ პირობებში მუშობენ და დაბინძურებულ, განადგურებულ გარემოში ცხოვრობენ.

სახელმწიფოს უმოქმედობა უნდა დასრულდეს.

ჩვენ მოვითხოვთ ადამიანების კეთილდღეობაზე დაფუძნებულ სოციალურ პოლიტიკას.

რას მოითხოვ შენ?

►„რას მოითხოვ შენ?“ კამპანია წარმოადგენს მცდელობას მოხდეს შრომისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების, სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირება.