რა უნდა ვიცოდეთ შრომითი უფლებების შესახებ

საინფორმაციო ბროშურის  მიზანია  ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულებს საკუთარი შრომითი უფლებების კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური  სტანდარტების შესახებ. დოკუმენტში  განიხულულია  შრომითი ხელშეკრულების მხარეებს შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე, დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის მარეგულირებელი ძირითადი საკითხები: წინასახელშეკრულებო, სახელშეკრულებო ურთიერთობა  (შრომითი პირობები) და შრომითი ურთიერთობის დასრულების ეტაპები.

ბროშურა მოიცავს  მხოლოდ კერძო სექტორსა და საჯარო სამსახურში დასაქმებულ იმ თანამშრომლთა  შრომით უფლებებს, რომელთა სამართლებრივ ურთიერთობაზეც ვრცელდება შრომის კოდექსი.

ბროშურა უფლებების შესახებ შეგიძლიათ გადმოწეროთ შემდეგ ლინქზე ან წაიკითხოთ ონლაინ.