ხარვეზები ნარკოტიკული დანაშაულების გამოძიებისა და დევნის პროცესში (2017 წლის გახმაურებული საქმეების ანალიზის შედეგები)

წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილია  „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)“ მიერ მომზადებული 2017 წლის ,გახმაურებული, სამი სისხლის სამართლის საქმის (შოთა პაკელიანი, დავით ხარშილაძე, მიხეილ თათარიშვილი)  სამართლებრივი ანალიზის შედეგები.  სამივე საქმე შეეხება ნარკოტიკული ნივთიერების უკანონოდ შეძენა-შენახვის ფაქტებზე დაწყებულ გამოძიებას. კვლევის მიზანს ხსენებულ საქმეებში შესაძლო პროცესუალური დარღვევების გამოკვეთა და კანონმდებლობასა თუ პრაქტიკაში, მათი მაპროვოცირებელი სისტემური მიზეზების აღმოჩენა წარმოადგენდა.…

დასაქმებულთა პროტესტები და სახელმწიფოს ნაბიჯები

„დასაქმებულთა პროტესტები და სახელმწიფოს ნაბიჯები“ აღწერს შრომით ურთიერთობებსა და სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს 2016 წლის 1 მაისიდან 2017 წლის 1 მაისამდე. დოკუმენტი თანმიმდევრულად აჩვენებს ფორმალურ და არაფორმალურ სექტორში, ასევე საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა წინააღმდეგობებსა თუ მათ მიმართ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ ქმედებებს. ასევე იმ ნაბიჯებს, რომელიც სახელმწიფომ ამ პერიოდის განმავლობაში გადადგა შრომითი კანონმდებლობის თუ ინსტიტუციური…

რა უნდა ვიცოდეთ შრომითი უფლებების შესახებ

საინფორმაციო ბროშურის  მიზანია  ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულებს საკუთარი შრომითი უფლებების კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური  სტანდარტების შესახებ.

როგორ მუშაობს შრომის ინსპექტირების ორგანო სხვადასხვა ქვეყანაში

  EMC-იმ შეისწავლა სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება შრომის ინსპექტირების სისტემის მანდატისა და საქმიანობის სამართლებრივი, ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული საფუძვლების თვალსაზრისით.

სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალმა ხელისუფლებამ თავისი მმართველობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიზნად სამართლიანობის აღდგენა, სასამართლო ხელისუფლების პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლება და მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა გამოაცხადა.ამ მიზნით, ეტაპობრივად დაიწყო მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო რეფორმების განხორციელება, თუმცა, რეფორმების პროცესი ცხადყოფს, რომ ხელისუფლებამ ვერ გამოავლინა მტკიცე პოლიტიკური ნება სასამართლო სისტემაში რეალური და თანმიმდევრული ცვლილებების შესატანად. პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით, ხელისუფლება თანდათან დათმობებზე…

ოპერაციული სახელმძღვანელო დოკუმენტი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების შესახებ

საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში შეუწყნარებლობით ჩადენილი დანაშაულის გახშირებამ სახელმწიფო დააყენა მასთან ბრძოლის ეფექტიანი სტრატეგიის შემუშავებისა და მისი პრაქტიკაში გატარების კრიტიკული საჭიროების წინაშე. დისკრიმინაციულ დანაშაულთა წინააღმდეგ თანმიმდევრული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის არარსებობამ, სახელმწიფოს უმოქმედობამ და ცალკეულ შემთხვევებში არაეფექტიანმა პოლიტიკამ სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მიმართ საზოგადოებაში დაუსჯელობის გარემო შექმნა და მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა არაპირდაპირ ლეგიტიმაციას შეუწყო ხელი. დღეს არსებული…

Operational Guideline On Investigation and Prevention of Crimes based on Sexual Orientation and Gender Identity

In Georgia, in the recent years, the increase in crimes motivated by intolerance exposed a critical need for the government to work out an effective fighting strategy, and implement it in practice. Nonexistence of a united and goal-oriented plan and strategy against discriminatory crimes, along with the government’s inaction, and in some cases, ineffective policies…

ანგარიში ►დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საქართველოში

წინამდებარე დოკუმენტი 2016 წელს თანასწორობის კუთხით ქვეყანაში არსებულ ძირითად გამოწვევებს, დისკრიმინაციულ პრაქტიკებსა და სახელმწიფო პოლიტიკას აფასებს. ის „კოალიცია თანასწორობისთვის” წევრი ორგანიზაციების მიერ არის მომზადებული ეფექტიანი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით. დოკუმენტში, წარმოდგენილია კონკრეტული რეკომენდაციები რელევანტური სახელმწიფო უწყებებისთვის. დოკუმენტი სხვადასხვა დისკრიმინირებული, მარგინალიზებული და მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის (მათ შორის, ქალების, ლგბტ თემის, არადომინანტი რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების,…

ანგარიში ► შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის შეფასება

ანგარიში – „შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის შეფასება”- მიზნად ისახავს 2015 წლის რეფორმის შემდგომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის განსაზღვრას, გამჭვირვალობის შემაფერხებელი კონკრეტული მიზეზების აღწერას, საქართველოს საპოლიციო სისტემაში დაცულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურისა და სისტემის ანალიზს. აღნიშნული ამოცანების შესასრულებლად პროექტის ფარგლებში შეფასდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ხარისხი,…

კონსტიტუციური შეთანხმებით ეკლესიისთვის მინიჭებული ექსკლუზიური პრივილეგიები

კათოლიკოს პატრიარქის იმუნიტეტი კონსტიტუციური შეთანხმების 1-ლი მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი „ხელშეუვალია“. მიახლოებულ სტატუსს საქართველოს კონსტიტუცია მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტისათვის ითვალისწინებს. შესაბამისად, კათოლიკოს-პატრიარქი დაპატიმრებისა და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან იმუნიტეტით სარგებლობს განუსაზღვრელი დროით, რაც არათუ არცერთი რელიგიური ჯგუფის ლიდერისთვის, არამედ არცერთი სხვა პირისათვის (მათ შორის პრეზიდენტისთვის) არ არის დაშვებული. სახელმწიფოს მიერ ერთი რელიგიური ჯგუფის ლიდერის კანონზე…

ცვლილებები ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისათვის

წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების მოკლე აღწერა.საკანონმდებლო ინიციატივები  მიზნად ისახავს მოქმედი რეპრესიული ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციას. ამ მიზნით, პლატფორმამ მოამზადა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს შემდეგი მიმართულებებით: ყველა ტიპის ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების და მცირე ოდენობით შეძენა-შენახვის დეკრიმინალიზაცია; სისხლისსამართლებრივი სანქციების შემსუბუქება; ნარკოტიკული ნივთიერებების დოზების სამართლიანი განსაზღვრა; ღირსებისშემლახავი იძულებით ნარკოტესტირების ცვლილება; ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირთა…

თარგმანების კრებული

ქალთა უფლებებისთვის გლობალური ბრძოლის პარალელურად, აქტიურად მიმდინარეობს კრიტიკული ფემინისტური აზრის განვითარება და დებატები ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, როგორიცაა ქალთა უხილავი, აუნაზღაურებელი შრომის აღიარება, ქალთა ემანსიპაციის შეუძლებლობა საბაზრო ლიბერალურ დღის წესრიგში, ევროცენტრიზმი, რასიზმი, ჰეტერო-პატრიარქატი, მილიტარიზმი და სხვა. თარგმანებში  ავტორები განიხილავენ იმ ძალაუფლებრივ სტრუქტურებს, რომლებიც განსაზღვრავენ და მართავენ ქალთა ცხოვრებასა და მდგომარეობას. პუბლიკაცია მომზადებულია ,,ადამიანის უფლებების სწავლებისა და…

დეკლარაცია ლგბტი პირთა უფლებრივი თანასწორობის მიღწევის შესახებ

ჰომო/ბი/ტრანსფობიასთან ბრძოლის გრძელვადიანი ადვოკატირების სტრატეგია/დეკლარაცია მიზნად ისახავს საქართველოში ჰომო/ბი/ტრანსფობიისა და ლგბტი ადამიანთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მხარდაჭერას კომპლექსური მიდგომის გზით. ჰომო/ბი/ტრანსფობიის პრობლემატიზაცია პირველ რიგში გულისხმობს იმის აღიარებას, რომ მას კომპლექსური ბუნება აქვს და მისი დაძლევისათვის მნიშვნელოვანია საკითხის ერთიან კონტექსტში გააზრება. ცალკეულ სფეროებში საჭირო ინტერვენციები მუდმივად იკვეთება ერთმანეთთან და, შესაბამისად, პრობლემის დასაძლევად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სახელმწიფო და სხვა…

სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმების სამართლებრივი ანალიზი

2001 წლის 30 მარტს, საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლში შევიდა ცვლილება, რომელმაც უზენაეს კანონში საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმების ცნება შემოიტანა.