Research►Prevention of Crime-Risk Related to Police Control

Present report describes and assesses the legal regime in the field of crime prevention and police powers. Preventive police measures are one of the most important, widely spread and relatively new areas of police activity. The preventive police system implies a set of measures that lead to the prevention and repression of crimes or offenses…

კვლევა►დანაშაულის პრევენცია – საპოლიციო კონტროლის რისკები

წარმოდგენილი ანგარიში აღწერს და აფასებს დანაშაულის პრევენციის სფეროში მოქმედ სამართლებრივ რეჟიმს და პოლიციის უფლებამოსილებებს. პრევენციული საპოლიციო ღონისძიებები საპოლიციო საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ფართოდ გავრცელებული და შედარებით ახალი მიმართულებაა. პრევენციული საპოლიციო სისტემა გულისხმობს ღონისძიებების ერთობლიობას, რომელიც მიემართება დანაშაულის ან სამართალდარღვევის თავიდან აცილებისა და აღკვეთისკენ და სხვადასხვა ინტენსივობის საპოლიციო მოქმედებებით ხორციელდება. პრევენციის სისტემის მიზანია საფრთხის აღმოჩენა და განეიტრალება…

დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა სამართალდამცავ ორგანოებში

წინამდებარე დოკუმენტით „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)” განაგრძობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა (შემდგომში შსს) და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (შემდგომში სუს) გენერალური ინსპექციების საქმიანობის, ინსტიტუციური მოწყობისა და პრაქტიკის ანალიზს. დოკუმენტი მიზნად ისახავს, შეაფასოს სამართალდამცავ სისტემაში დისციპლინირების მექანიზმის მუშაობა, მისი ეფექტიანობა, სამართლიანობისა და გამჭვირვალობის ხარისხი და ასევე მასზე სასამართლო კონტროლის გავრცელების შესაძლებლობა.

Overview of Cases on Cestriction of Religious Freedoms and Discrimination

The present document summarizes cases litigated by Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) on equality rights. Predominantly the document provides an overview of cases, which relate to restriction of religious freedoms, discrimination based on religious identity, as well as different opinion and crimes motivated by homo/bi/transphobia in 2016-2017. The cases describe particularly important and…

რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვასა და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საქმეების მიმოხილვა

წინამდებარე მიმოხილვაში თავმოყრილია საქმეები, რომლებსაც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) აწარმოებს თანასწორობის მიმართულებით. დოკუმენტში მიმოხილული საქმეები, ძირითადად უკავშირდება,

კვლევა►სახალხო დამცველი, როგორც თანასწორობის მექანიზმი

დოკუმენტის მიზანია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის საფუძველზე სახალხო დამცველის, როგორც სამართლებრივი დაცვის საშუალების მანდატისა და კომპეტენციების ეფექტიანობის შეფასება და მისი გაძლიერებისა და საქმიანობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის პოზიტიური რეკომენდაციების მომზადება.

რელიგიური ნეიტრალიტეტისა და თანასწორუფლებიანობის დაცვის პრობლემები საჯარო სკოლებში

საჯარო სკოლებში სეკულარული და თანასწორი გარემოს შექმნა ზოგადი განათლების სისტემის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი განათლების შესახებ კანონი ადეკვატურ, მატერიალურ გარანტიებს აწესებს საჯარო სკოლებში რელიგიური ნეიტრალიტეტისა და თანასწორობის დასაცავად, სახელმწიფოს პოლიტიკა ამ მიმართულებით კვლავ არაეფექტიანია. ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმისა თუ დისკრიმინაციის ფაქტებს კი სისტემური ხასიათი აქვს. ამაზე მიუთითებს ბოლო დროს გამოქვეყნებული არა ერთი კვლევა თუ ანგარიში…

The Review of the Cases of Azerbaijani Journalists and Activists

The present document studies cases of the journalists residing in Georgia who were pursued from Azerbaijan for being critical of the Aliyev government as well as the cases of representatives of nonprofit organizations and opposition political parties relating to refusal of granting the refugee status and residence permits, facts of their alleged harassment and persecution…

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტების და აქტივისტების საქმეების მიმოხილვა

წინამდებარე დოკუმენტში შესწავლილია საქართველოში მყოფი, ალიევის მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი და ამის გამო აზერბაიჯანიდან დევნილი ჟურნალისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების საქმეები, რომელიც საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის და ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე უარის, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე მათი სავარაუდო შევიწროებისა და დევნის ფაქტებს უკავშირდება. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC) შეისწავლა მთლიანობაში 8 პირის საქმე.ამ…

ხარვეზები ნარკოტიკული დანაშაულების გამოძიებისა და დევნის პროცესში (2017 წლის გახმაურებული საქმეების ანალიზის შედეგები)

წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილია  „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)“ მიერ მომზადებული 2017 წლის ,გახმაურებული, სამი სისხლის სამართლის საქმის (შოთა პაკელიანი, დავით ხარშილაძე, მიხეილ თათარიშვილი)  სამართლებრივი ანალიზის შედეგები.  სამივე საქმე შეეხება ნარკოტიკული ნივთიერების უკანონოდ შეძენა-შენახვის ფაქტებზე დაწყებულ გამოძიებას. კვლევის მიზანს ხსენებულ საქმეებში შესაძლო პროცესუალური დარღვევების გამოკვეთა და კანონმდებლობასა თუ პრაქტიკაში, მათი მაპროვოცირებელი სისტემური მიზეზების აღმოჩენა წარმოადგენდა.…

დასაქმებულთა პროტესტები და სახელმწიფოს ნაბიჯები

„დასაქმებულთა პროტესტები და სახელმწიფოს ნაბიჯები“ აღწერს შრომით ურთიერთობებსა და სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს 2016 წლის 1 მაისიდან 2017 წლის 1 მაისამდე. დოკუმენტი თანმიმდევრულად აჩვენებს ფორმალურ და არაფორმალურ სექტორში, ასევე საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა წინააღმდეგობებსა თუ მათ მიმართ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ ქმედებებს. ასევე იმ ნაბიჯებს, რომელიც სახელმწიფომ ამ პერიოდის განმავლობაში გადადგა შრომითი კანონმდებლობის თუ ინსტიტუციური…

რა უნდა ვიცოდეთ შრომითი უფლებების შესახებ

საინფორმაციო ბროშურის  მიზანია  ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულებს საკუთარი შრომითი უფლებების კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური  სტანდარტების შესახებ.