კვლევა►სახალხო დამცველი, როგორც თანასწორობის მექანიზმი

დოკუმენტის მიზანია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის საფუძველზე სახალხო დამცველის, როგორც სამართლებრივი დაცვის საშუალების მანდატისა და კომპეტენციების ეფექტიანობის შეფასება და მისი გაძლიერებისა და საქმიანობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის პოზიტიური რეკომენდაციების მომზადება.

რელიგიური ნეიტრალიტეტისა და თანასწორუფლებიანობის დაცვის პრობლემები საჯარო სკოლებში

საჯარო სკოლებში სეკულარული და თანასწორი გარემოს შექმნა ზოგადი განათლების სისტემის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი განათლების შესახებ კანონი ადეკვატურ, მატერიალურ გარანტიებს აწესებს საჯარო სკოლებში რელიგიური ნეიტრალიტეტისა და თანასწორობის დასაცავად, სახელმწიფოს პოლიტიკა ამ მიმართულებით კვლავ არაეფექტიანია. ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმისა თუ დისკრიმინაციის ფაქტებს კი სისტემური ხასიათი აქვს. ამაზე მიუთითებს ბოლო დროს გამოქვეყნებული არა ერთი კვლევა თუ ანგარიში…

The Review of the Cases of Azerbaijani Journalists and Activists

The present document studies cases of the journalists residing in Georgia who were pursued from Azerbaijan for being critical of the Aliyev government as well as the cases of representatives of nonprofit organizations and opposition political parties relating to refusal of granting the refugee status and residence permits, facts of their alleged harassment and persecution…

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტების და აქტივისტების საქმეების მიმოხილვა

წინამდებარე დოკუმენტში შესწავლილია საქართველოში მყოფი, ალიევის მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი და ამის გამო აზერბაიჯანიდან დევნილი ჟურნალისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების საქმეები, რომელიც საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის და ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე უარის, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე მათი სავარაუდო შევიწროებისა და დევნის ფაქტებს უკავშირდება. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC) შეისწავლა მთლიანობაში 8 პირის საქმე.ამ…

ხარვეზები ნარკოტიკული დანაშაულების გამოძიებისა და დევნის პროცესში (2017 წლის გახმაურებული საქმეების ანალიზის შედეგები)

წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილია  „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)“ მიერ მომზადებული 2017 წლის ,გახმაურებული, სამი სისხლის სამართლის საქმის (შოთა პაკელიანი, დავით ხარშილაძე, მიხეილ თათარიშვილი)  სამართლებრივი ანალიზის შედეგები.  სამივე საქმე შეეხება ნარკოტიკული ნივთიერების უკანონოდ შეძენა-შენახვის ფაქტებზე დაწყებულ გამოძიებას. კვლევის მიზანს ხსენებულ საქმეებში შესაძლო პროცესუალური დარღვევების გამოკვეთა და კანონმდებლობასა თუ პრაქტიკაში, მათი მაპროვოცირებელი სისტემური მიზეზების აღმოჩენა წარმოადგენდა.…

დასაქმებულთა პროტესტები და სახელმწიფოს ნაბიჯები

„დასაქმებულთა პროტესტები და სახელმწიფოს ნაბიჯები“ აღწერს შრომით ურთიერთობებსა და სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს 2016 წლის 1 მაისიდან 2017 წლის 1 მაისამდე. დოკუმენტი თანმიმდევრულად აჩვენებს ფორმალურ და არაფორმალურ სექტორში, ასევე საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა წინააღმდეგობებსა თუ მათ მიმართ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ ქმედებებს. ასევე იმ ნაბიჯებს, რომელიც სახელმწიფომ ამ პერიოდის განმავლობაში გადადგა შრომითი კანონმდებლობის თუ ინსტიტუციური…

რა უნდა ვიცოდეთ შრომითი უფლებების შესახებ

საინფორმაციო ბროშურის  მიზანია  ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულებს საკუთარი შრომითი უფლებების კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური  სტანდარტების შესახებ.

როგორ მუშაობს შრომის ინსპექტირების ორგანო სხვადასხვა ქვეყანაში

  EMC-იმ შეისწავლა სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება შრომის ინსპექტირების სისტემის მანდატისა და საქმიანობის სამართლებრივი, ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული საფუძვლების თვალსაზრისით.

სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალმა ხელისუფლებამ თავისი მმართველობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიზნად სამართლიანობის აღდგენა, სასამართლო ხელისუფლების პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლება და მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა გამოაცხადა.ამ მიზნით, ეტაპობრივად დაიწყო მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო რეფორმების განხორციელება, თუმცა, რეფორმების პროცესი ცხადყოფს, რომ ხელისუფლებამ ვერ გამოავლინა მტკიცე პოლიტიკური ნება სასამართლო სისტემაში რეალური და თანმიმდევრული ცვლილებების შესატანად. პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით, ხელისუფლება თანდათან დათმობებზე…

ოპერაციული სახელმძღვანელო დოკუმენტი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების შესახებ

საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში შეუწყნარებლობით ჩადენილი დანაშაულის გახშირებამ სახელმწიფო დააყენა მასთან ბრძოლის ეფექტიანი სტრატეგიის შემუშავებისა და მისი პრაქტიკაში გატარების კრიტიკული საჭიროების წინაშე. დისკრიმინაციულ დანაშაულთა წინააღმდეგ თანმიმდევრული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის არარსებობამ, სახელმწიფოს უმოქმედობამ და ცალკეულ შემთხვევებში არაეფექტიანმა პოლიტიკამ სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მიმართ საზოგადოებაში დაუსჯელობის გარემო შექმნა და მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა არაპირდაპირ ლეგიტიმაციას შეუწყო ხელი. დღეს არსებული…

Operational Guideline On Investigation and Prevention of Crimes based on Sexual Orientation and Gender Identity

In Georgia, in the recent years, the increase in crimes motivated by intolerance exposed a critical need for the government to work out an effective fighting strategy, and implement it in practice. Nonexistence of a united and goal-oriented plan and strategy against discriminatory crimes, along with the government’s inaction, and in some cases, ineffective policies…

ანგარიში ►დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საქართველოში

წინამდებარე დოკუმენტი 2016 წელს თანასწორობის კუთხით ქვეყანაში არსებულ ძირითად გამოწვევებს, დისკრიმინაციულ პრაქტიკებსა და სახელმწიფო პოლიტიკას აფასებს. ის „კოალიცია თანასწორობისთვის” წევრი ორგანიზაციების მიერ არის მომზადებული ეფექტიანი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით. დოკუმენტში, წარმოდგენილია კონკრეტული რეკომენდაციები რელევანტური სახელმწიფო უწყებებისთვის. დოკუმენტი სხვადასხვა დისკრიმინირებული, მარგინალიზებული და მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის (მათ შორის, ქალების, ლგბტ თემის, არადომინანტი რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების,…

ანგარიში ► შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის შეფასება

ანგარიში – „შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის შეფასება”- მიზნად ისახავს 2015 წლის რეფორმის შემდგომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის განსაზღვრას, გამჭვირვალობის შემაფერხებელი კონკრეტული მიზეზების აღწერას, საქართველოს საპოლიციო სისტემაში დაცულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურისა და სისტემის ანალიზს. აღნიშნული ამოცანების შესასრულებლად პროექტის ფარგლებში შეფასდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ხარისხი,…

კონსტიტუციური შეთანხმებით ეკლესიისთვის მინიჭებული ექსკლუზიური პრივილეგიები

კათოლიკოს პატრიარქის იმუნიტეტი კონსტიტუციური შეთანხმების 1-ლი მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი „ხელშეუვალია“. მიახლოებულ სტატუსს საქართველოს კონსტიტუცია მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტისათვის ითვალისწინებს. შესაბამისად, კათოლიკოს-პატრიარქი დაპატიმრებისა და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან იმუნიტეტით სარგებლობს განუსაზღვრელი დროით, რაც არათუ არცერთი რელიგიური ჯგუფის ლიდერისთვის, არამედ არცერთი სხვა პირისათვის (მათ შორის პრეზიდენტისთვის) არ არის დაშვებული. სახელმწიფოს მიერ ერთი რელიგიური ჯგუფის ლიდერის კანონზე…