სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალმა ხელისუფლებამ თავისი მმართველობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიზნად სამართლიანობის აღდგენა, სასამართლო ხელისუფლების პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლება და მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა გამოაცხადა.ამ მიზნით, ეტაპობრივად დაიწყო მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო რეფორმების განხორციელება, თუმცა, რეფორმების პროცესი ცხადყოფს, რომ ხელისუფლებამ ვერ გამოავლინა მტკიცე პოლიტიკური ნება სასამართლო სისტემაში რეალური და თანმიმდევრული ცვლილებების შესატანად. პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით, ხელისუფლება თანდათან დათმობებზე…

ანგარიში ► შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის შეფასება

ანგარიში – „შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის შეფასება”- მიზნად ისახავს 2015 წლის რეფორმის შემდგომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის განსაზღვრას, გამჭვირვალობის შემაფერხებელი კონკრეტული მიზეზების აღწერას, საქართველოს საპოლიციო სისტემაში დაცულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურისა და სისტემის ანალიზს. აღნიშნული ამოცანების შესასრულებლად პროექტის ფარგლებში შეფასდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ხარისხი,…

კვლევა►შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შეფასება და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობა საქართველოში

კვლევა აანალიზებს შრომითი უფლებების დარღვევების აღმოფხვრისა და მათი პრევენციისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმის – შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატსა და საქმიანობას.

კვლევა► უსახლკარობა – სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი

უსახლკარობა და სათანადო საცხოვრისის არქონა საქართველოში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს, თუმცა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სივრცეებში ეს საკითხი არასათანადოდ არის აღიარებული.  უსახლკარობის პრობლემის სიმწვავის მიუხედავად,  არ ხდება ამ გამოწვევის წინაშე მდგარ პირთა საჭიროებების, ასევე უსახლკარობისა თუ სათანადო საცხოვრისის არქონის ფორმებისა და გამომწვევი მიზეზების შესწავლა. სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასებისა და კვლევითი მონაცემების სიმწირის ფონზე, კვლევამ მიზნად დაისახა საცხოვრისის უფლების…

Research►Political neutrality in the police system

Research “Political Neutrality in Police System” reviews the state of political neutrality defense in police system. Presented research is the first effort to value police activity from exact angle and similar methodology. Research is divided into three-parts and therein are discussed: 1) Personnel policy in the Ministry of Internal Affairs and related regulations 2) Police…

კვლევა►პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში

კვლევა „პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში” მიმოიხილავს პოლიციის სისტემაში პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვის მდგომარეობას.

კვლევა►რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების პოლიტიკა (2014-2015)

  “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი” (EMC) და “ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი” (TDI) აქვეყნებს ერთობლივ კვლევას,

მიმოხილვა►სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებას უდიდესი გავლენა აქვს გარემოზე.

კვლევა►ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება – კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი

                                                საკონსტიტუციო სასამართლომ 2014 წელს არაკონსტიტუციურად ცნო ის საკანონმდებლო ნორმები, რომელსაც ეფუძნებოდა ქმედუნარიანობის სისტემა. რის შედეგადაც, საქართველოს პარლამენტმა შეცვალა ქმედუნარიანობის მოდელი.

Report►LEGAL SITUATION OF LGBTI PERSONS IN GEORGIA

The Georgian legal system has undergone significant changes related to the fight against discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity (hereinafter, SOGI), including the adoption of new normative acts, as well as the incorporation of additional norms and amendments into the existing legislation. The Human Rights Action Plan and Strategy document was…

კვლევა►ლგბტი პირთა უფლებები საქართველოში

საქართველოს კანონმდებლობამ სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის (შემდგომში-სოგი) საფუძვლეზე დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მიმართულებით არსებითი ცვლილებები განიცადა, რომელიც გამოიხატა, როგორც ახალი ნორმატიული აქტების მიღებაში, ასევე უკვე არსებულ საკანონმდებლო ბაზაში დამატებითი ნორმებისა და შესწორებების ინკორპორირებაში. მიღებული იქნა ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, რომელმაც საკანონმდებლო გარანტიების იმპლემენტაციის კონკრეტული მექანიზმები გაითვალისწინა. დადგენილი საკანონმდებლო გარანტიების მიუხედავად, რომელთა მიღება ძირითადად საერთაშორისო…

ახალი კვლევა სამართალდამცავი სისტემის შესახებ

18 ივნისს, “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC)” გამართა ახალი კვლევის პრეზენტაცია:

TWO YEARS IN GOVERNMENT

GEORGIAN DREAM’S PERFORMANCE REVIEW The 1 October 2012 parliamentary elections established a new ruling parliamentary majority and brought the Georgian Dream Coalition in the executive power. As part of its pre-election promises, the new government pledged to undertake major reforms and changes in almost all aspects of governance, including:depoliticization of the governance system, removing undue pressure from the…