[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

ჩვენი გუნდი

ანი ნასრაშვილი

ანი ნასრაშვილი

იურისტი/მკვლევარი

ანი EMC-ის გუნდს 2016 წლის აპრილიდან შემოუერთდა. მისი მთავარი საქმიანობაა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების საქმეების წარმოება და საადვოკატო დახმარების გაწევა დაზარალებულების, ბრალდებულებისა და ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირებისთვის. ანის საქმიანობის სფეროები მოიცავს პოლიციის მიერ უფლებამოსილების/ძალის გადამეტების შედეგად, ასევე, მოქმედი ნარკოპოლიტიკისა და ზოგადად, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის შედეგად დაზარალებული პირების სამართლებრივ დახმარებას. იგი ამავდროულად დაკავებულია სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში კვლევითი საქმიანობით.  ამ მიზნით ამზადებს მონიტორინგის ანგარიშებს, პოლიტიკის დოკუმენტებს და ჩართულია საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადების პროცესში.

პროფესიული გამოცდილება 

2013-2014: იურისტი - იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექცია;

2012-2013: სასამართლოს მონიტორი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო.

ის აგრეთვე  გერმანიაში, სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში მუშაობდა კელნის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარის პოზიციაზე.

განათლება

2014-2016: კრიმინოლოგიის და საერთაშორისო სისხლის სამართალი (მაგისტრატურა) - კელნის უნივერსიტეტი (გერმანია);

2009-2013: სამართლმცოდნეობა (ბაკალავრი) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტი
ანი მუხიგულაშვილი

ანი მუხიგულაშვილი

იურისტი

ანი, 2018 წლის სექტემბრიდან, შემოუერთდა EMC-ის მართლმსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის გუნდს. მისი მთავარი საქმიანობაა სასამართლო სისტემის მონიტორინგი და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კვლევების განხორციელება. ანი მონაწილეობს ანგარიშების, კვლევების, პოლიტიკის დოკუმენტების მომზადებაში და გამოვლენილი გამოწვევების გათვალისწინებით ჩართულია საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების პროცესში. მისი საქმიანობის სფერო ასევე მოიცავს სტრატეგიული საქმეების წარმოებას ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და საერთო სასამართლოებში.

პროფესიული გამოცდილება

2018 წლის სექტემბერი-დეკემბერი: სტაჟიორი იურისტი- „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“

2017-2018: სტაჟიორი იურისტი- „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“

განათლება

2018-დღემდე: საჯარო სამართალი და პოლიტიკა (მაგისტრატურა) - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2014-2018: სამართალი (ბაკალავრი) - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

 

 

 

 

 

მეტი
თორნიკე გერლიანი

თორნიკე გერლიანი

მკვლევარი

თორნიკე EMC-ის გუნდს 2019 წლის ივნისში შემოუერთდა. მისი საქმიანობა უკავშირდება საკონსტიტუციო-სამართლებრივი და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სხვადასხვა საკითხის კვლევას. თორნიკე მონაწილეობს ანგარიშების, კვლევების, სტატიების, პოლიტიკის დოკუმენტების მომზადებაში. გამოვლენილი გამოწვევების გათვალისწინებით, თორნიკე ჩართულია საკანონმდებლო და პოლიტიკის ცვლილებების ადვოკატირების პროცესში.

პროფესიული გამოცდილება

2017-2019: კვლევის ასისტენტი - პროექტი „უსაფრთხოებისა და შინაგან საქმეთა სამსახურებზე საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების შეფასება“ (OSGF)

2016-2017: მკვლევარი - დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი

განათლება

2019-დღემდე: სოციოლოგიის მაგისტრატურა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-2018: სამართლის ბაკალავრიატი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეტი
მარიამ გაბრიელაშვილი

მარიამ გაბრიელაშვილი

იურისტი/მკვლევარი

მარიამი 2018 წლის ნოემბრიდან შემოუერთდა EMC-ის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის გუნდს.  მარიამი ქვემო ქართლის რეგიონში მომუშავე იურისტ-მკვლევარია და   ამ რეგიონში მცხოვრები არადომინანტური ეთნიკური და რელიგიური თემების უფლებრივი და სოციალური მდგომარეობის დოკუმენტირების, მათთვის სამართლებრივი მხარდაჭერის და ადვოკატირების, ადგილობრივი თვითმმართველობის და სხვა რელევანტური უწყებების პოლიტიკის მონიტორინგის პროცესშია ჩართული.  მარიამი აქტიურად მუშაობს ველზე ადგილობრივ თემთან მათი უფლებების, საჭიროებების და წუხილების იდენტიფიცირებისა და საველე იურიდიული კლინიკების მეშვეობით მათი მხარდაჭერისთვის.  ამასთან, ის ამზადებს ანალიტიკურ დოკუმენტებს ეთნიკური უმცირესობებთან დაკავშირებული პოლიტიკის საკითხებზე.  

პროფესიული გამოცდილება

2017-2019: სამედიცინო ამბულატორიული ქსელის „შპს მედისონ ჰოლდინგი“-ს - იურისტი;

2015-2018:  კომერციული ტიპის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების „Georgian Herbs” - იურისტი;

2013-2014: სტაჟირების პროგრამა - ჩემი ადვოკატი;

განათლება

2014-2016: სისხლის სამართალის მაგისტრი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

20010-2014: სამართალმცოდნეობა (ბაკალავრი) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტი
კოტე ჩაჩიბაია

კოტე ჩაჩიბაია

იურისტი/მკვლევარი

კონსტანტინე თანასწორობის პოლიტიკის გუნდს 2019 წლის მაისიდან შეუერთდა. მისი საქმიანობის სფერო რელიგიის თავისუფლების და არადომინანტი რელიგიური ჯგუფების პოლიტიკური და სოციალური გარიყულობისა და უფლებების დაცვის საკითხებს უკავშირდება. კონსტანტინე აჭარის რეგიონში ადგილზე მომუშავე იურისტ-მკვლევარია და   აჭარაში და სხვა რეგიონებში ქართველი მუსლიმი თემის უფლებრივი და სოციალური მდგომარეობის დოკუმენტირების, მათთვის სამართლებრივი მხარდაჭერის და ადვოკატირების, ადგილობრივი თვითმმართველობის და სხვა რელევანტური უწყებების პოლიტიკის მონიტორინგის პროცესშია ჩართული. ასევე,  მუშაობს ველზე ადგილობრივ თემთან მათი უფლებების, საჭიროებების და წუხილების იდენტიფიცირებისა და საველე იურიდიული კლინიკების მეშვეობით მათი მხარდაჭერისთვის.   ამასთან, ის ამზადებს კვლევით და ანალიტიკურ დოკუმენტებს რელიგიის თავისუფლებასთან და სხვა მომიჯნავე საკითხებთან დაკავშირებით.

პროფესიული გამოცდილება

2018-2019:  უფროსი იურისტი - ა(ა)იპ კონსტიტუციის 42-ე მუხლი;

2018: იურისტი  - შპს ავერსის კლინიკა;

2016-2017: წამყვანი სპეციალისტი - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური;

2016:  იურისტი - შპს საგანმანათლებლო-საკონსულტაციო ჯგუფი;

2015: სტაჟიორი - საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია;

განათლება

2014-2016: საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2010-2014: სამართალმცოდნეობა (ბაკალავრი) -თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   

მეტი
ქამრან მამედლი

ქამრან მამედლი

მკვლევარი

ქამრანი 2019 წლის ნოემბრიდან შემოურთდა EMC-ის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის გუნდს. მისი საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების ჩაგვრისა და გარიყულობის გამომწვევი ღია, ფარული და უჩინარი ძალის სივრცეების იდენტიფიცირება, ანალიზი და დღის წესრგიში შემოტანა. არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების გამოწვევების, წუხილების და საჭიროებების კვლევა. ასევე, სხვადასხვა არადომინანტური ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების გარიყულობაში საერთო შეხების წერტილების აღმოჩენა და EMC-ის მხარდაჭერით წამოწყებული სოლიდარობის პლატფორმის ფარგლებში, დისკუსიების მოდერაცია და ფასილიტაცია.

პროფესიული გამოცდილება

2019 - დღემდე: ახალგაზრდობის ჩართულობის ოფიცერი - საერთაშორისო ფონდი საარჩევნო სისტემების შესახებ საქართველოს ოფისი

2019 მაისი - 2019 აგვისტო: ედმუნდ მასკის მკვლევარი - საერთაშორისო ფონდი საარჩევნო სისტემების შესახებ, ქ. ვაშინტონი, აშშ

2019 იანვარი - 2019 მაისი: სათემო ორგანაიზერი - ერთი დისი (ONE DC) , ქ. ვაშინტონი, აშშ

2018 სექტემბერი -2019 იანვარი: აკადემიური ასისტენტი - სამართლიანობის და მშვდობის მშენებლობის ცენტრი, ვირჯინია, აშშ

2014 – 2016: პროექტების კოორდინატორი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი.

განათლება

2017-2019: კონფლიქტების ტრანსპორმაციის სამაგისტრო პროგრამა, აღმოსავლეთ მენონიტების უნივერსიტეტი, ვირჯინია.

2014-2015: საჯარო მართვის სამაგისტრო პროგრამა, კავკასიის უნივერსიტეტი

2013-2014: საჯარო მართვის და ინსტიტუციური მენეჯმენტის სამაგისტრო გაცვლითი პროგრამა (ერასმუს მუნდუსი), ალექსანდრუ იოან კუზას უნივერსიტეტი, იაში, რუმინეთი.

2007- 2011: საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტი.

მეტი
ლიკა ჯალაღანია

ლიკა ჯალაღანია

პროექტების კოორდინატორი/იურისტი

ლიკა EMC-ის გუნდის წევრი 2015 წლის ივნისიდან გახდა. ის თანასწორობის პროგრამის ლგბტქი ადამიანთა უფლებებზე ფოკუსირებული პროექტების კოორდინატორია. მისი საქმიანობის ჩამონათვალშია: ლგბტქი ადამიანთა უფლებრივი მდგომარეობის დოკუმენტირება, ანალიზი და შეფასება; სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციისა და ჩაგვრის აღმოფხვრის კუთხით ინსტიტუციური გარემოს ცვლილების ხელშეწყობა და სახელმწიფო ინსტიტუციებთან ადვოკატირების განხორციელება; საზოგადოებაში ლგბტქი ადამიანებთან დაკავშირებით არსებული სტიგმისა და წინასწარგანწყობის ცვლილების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლების, ტრენინგებისა და ლგბტქი ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობის გზით; საერთაშორისო ადვოკატირების განხორციელება, სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულებების მონიტორინგის მეშვეობით.

პროფესიული გამოცდილება

2014-2015: ადვოკატირების კოორდინატორი და მკვლევარი - USAID-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტის ფარგლებში „გენდერული დისრკიმინაციის აღმოფხვრა შრომით ურთიერთობებში“;

2013 – 2015: იურისტ-მკვლევარი სქესის ნიშნით დისკრიმინაციისა და გენდერის საკითხებზე - არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42-ე მუხლი.

ლიკა ასევე, ლგბტქი საკითხებზე, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე, ქალთა უფლებებზე, გენდერულ ძალადობასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე სხვადასხვა კვლევებისა და ანგარიშების ავტორი და თანაავტორია.

განათლება

2010-2012: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2006-2010: სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

მეტი
თეონა ფირანიშვილი

თეონა ფირანიშვილი

პროექტების კოორდინატორი/იურისტი

თეონა EMC-ის გუნდს 2018 წლის აგვისტოდან შეუერთდა. ის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამაში მუშაობს და მისი საქმიანობის სფერო არადომინანტი რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების პოლიტიკური და სოციალური გარიყულობისა და უფლებების დაცვის საკითხებს უკავშირდება. თეონა პასუხისმგებელია აღნიშნული სოციალური ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობის დოკუმენტირებაზე, სახელმწიფო პოლიტიკის მონიტორინგსა და ადვოკატირებაზე ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე, კვლევების,/პოლიტიკის დოკუმენტების/რეკომენდაციების პაკეტის მომზადებაზე, შესაბამის თემთან სისტემური კომუნიკაციის და თანამშრომლობის ხელშეწყობაზე, მიმდინარე პროექტების კოორდინირებაზე. 

პროფესიული გამოცდილება

2018:  უფროსი კონსულტანტი - დონორთა კოორდინაციის და კომუნიკაციის სამმართველო,  საქართველოს უზენაესი სასამართლო;

2013-2018: უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი - საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი,  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

2012-2013: სტაჟიორი - საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი,  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო.

განათლება

2016-2017: საერთაშორისო საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა -  ლეიდენის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, ჰოლანდია;

2013-2015: საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2009-2013: სამართალმცოდნეობა (ბაკალავრი) -  თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი.

 

 

 

მეტი

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“