[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

ჩვენი გუნდი

ლიკა ჯალაღანია

ლიკა ჯალაღანია

პროექტების კოორდინატორი/მკვლევარი

ლიკა EMC-ის გუნდის წევრი 2015 წლის ივნისიდან გახდა. ის თანასწორობის პროგრამის ლგბტქი ადამიანთა უფლებებზე ფოკუსირებული პროექტების კოორდინატორია. მისი საქმიანობის ჩამონათვალშია: ლგბტქი ადამიანთა უფლებრივი მდგომარეობის დოკუმენტირება, ანალიზი და შეფასება; სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციისა და ჩაგვრის აღმოფხვრის კუთხით ინსტიტუციური გარემოს ცვლილების ხელშეწყობა და სახელმწიფო ინსტიტუციებთან ადვოკატირების განხორციელება; საზოგადოებაში ლგბტქი ადამიანებთან დაკავშირებით არსებული სტიგმისა და წინასწარგანწყობის ცვლილების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლების, ტრენინგებისა და ლგბტქი ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობის გზით; საერთაშორისო ადვოკატირების განხორციელება, სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულებების მონიტორინგის მეშვეობით.

პროფესიული გამოცდილება

2014-2015: ადვოკატირების კოორდინატორი და მკვლევარი - USAID-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტის ფარგლებში „გენდერული დისრკიმინაციის აღმოფხვრა შრომით ურთიერთობებში“;

2013 – 2015: იურისტ-მკვლევარი სქესის ნიშნით დისკრიმინაციისა და გენდერის საკითხებზე - არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42-ე მუხლი.

ლიკა ასევე, ლგბტქი საკითხებზე, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე, ქალთა უფლებებზე, გენდერულ ძალადობასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე სხვადასხვა კვლევებისა და ანგარიშების ავტორი და თანაავტორია.

განათლება

2010-2012: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2006-2010: სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

მეტი
თეონა ფირანიშვილი

თეონა ფირანიშვილი

პროექტების კოორდინატორი/მკვლევარი

თეონა EMC-ის გუნდს 2018 წლის აგვისტოდან შეუერთდა. ის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამაში მუშაობს და მისი საქმიანობის სფერო არადომინანტი რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების პოლიტიკური და სოციალური გარიყულობისა და უფლებების დაცვის საკითხებს უკავშირდება. თეონა პასუხისმგებელია აღნიშნული სოციალური ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობის დოკუმენტირებაზე, სახელმწიფო პოლიტიკის მონიტორინგსა და ადვოკატირებაზე ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე, კვლევების,/პოლიტიკის დოკუმენტების/რეკომენდაციების პაკეტის მომზადებაზე, შესაბამის თემთან სისტემური კომუნიკაციის და თანამშრომლობის ხელშეწყობაზე, მიმდინარე პროექტების კოორდინირებაზე. 

პროფესიული გამოცდილება

2018:  უფროსი კონსულტანტი - დონორთა კოორდინაციის და კომუნიკაციის სამმართველო,  საქართველოს უზენაესი სასამართლო;

2013-2018: უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი - საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი,  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

2012-2013: სტაჟიორი - საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი,  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო.

განათლება

2016-2017: საერთაშორისო საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა -  ლეიდენის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, ჰოლანდია;

2013-2015: საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2009-2013: სამართალმცოდნეობა (ბაკალავრი) -  თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი.

 

 

 

მეტი
ეთო გვრიტიშვილი

ეთო გვრიტიშვილი

იურისტი/მკვლევარი

ეთო EMC-ის გუნდის წევრი  2015 წლის ივლისიდან გახდა. მის ძირითად მოვალეობას წარმოადგენს სტრატეგიული საქმეების წარმოება საერთო სასამართლოებში მნიშვნელოვანი პრეცედენტების შექმნის მიზნით, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სხვადასხვა ჯგუფის(არადომინანტი რელიგიური ჯგუფების, ეთნიკური უმცირესობების, ლგბტი ადამიანების) უფლებების დაცვას, თანასწორ განვითარებას და სახელმწიფოს სოციალური ვალდებულებების სამართლებრივ აღიარებას და განმტკიცებას. ის, ასევე მუშაობს კვლევების, ანგარიშებისა და სხვა სახის ანალიტიკური დოკუმენტების მომზადებაზე.

პროფესიული გამოცდილება

2015: იურისტი - თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში;

2013-2015: იურისტი - არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო;

2013 წლამდე სამართლის მიმართულებით სტაჟირება გაიარა კერძო სექტორსა და არასამთავრობო ორგანიზაციაში.

განათლება

2014-2016: საჯარო სამართალი (მაგისტრატურა)- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2010-2014: სამართალმცოდნეობა (ბაკალავრიატი)- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

მეტი
ქეთი ჩუთლაშვილი

ქეთი ჩუთლაშვილი

სისხლის სამართლის ადვოკატი

ქეთი EMC-ის გუნდს 2016 წლის მაისიდან შემოუერთდა. ის ძირითადად არადომინანტი რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების, ასევე ლგბტი ადამიანების უფლებების ხელყოფასთან დაკავშირებულ სამართალდარღვევებზე, მათ შორის, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე მუშაობს. ამ მიზნით  უზრუნველყოფს სტრატეგიული საქმეების წარმოებას საგამოძიებო და სასამართლო ორგანოების წინაშე. მისი საქმიანობა ასევე გულისხმობს ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების დოკუმენტირებასა და ანალიტიკური სამართლებრივი  დოკუმენტების მომზადებას, საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარებას.

პროფესიული გამოცდილება

2014-2016: სპეციალისტი - პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სრულწლოვან მსჯავრდებულთა თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახური -  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

აგრეთვე, სტაჟირების ფარგლებში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში მუშაობდა.

განათლება

2013-2017: იურიდიული ფაკულტეტი (სისხლის სამართლის მაგისტრი) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2009-2013: იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრი) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის.

მეტი
დავით ბერძული

დავით ბერძული

სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი

დავითი EMC-ის გუნდს 2018 წლის სექტემბრიდან შემოუერთდა. მის ძირითად მოვალეობას წარმოადგენს საერთო სასამართლოების სისტემაში სტრატეგიული საქმეების წარმოება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის (მათ შორის, არადომინანტი რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების, ლგბტი ადამიანების) უფლებების დაცვას და თანასწორი უფლებრივი და სოციალური გარემოს შექმნას.  დავითი ასევე მუშაობს კვლევების, ანგარიშებისა და სხვა სახის ანალიტიკური დოკუმენტების მომზადებაზე.

პროფესიული გამოცდილება

2016-2018: იურისტი - სსიპ შემოსავლების სამსახური;

2016 წლამდე გაიარა სტაჟირების სხვადასხვა პროგრამები საჯარო, კერძო და სამოქალაქო სექტორში.

განათლება

2016 - დღემდე: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართლის სადოქტორო პროგრამა - დოქტორანტი;

2014 - 2016: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - მაგისტრი;

2010 - 2014: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა - ბაკალავრი.

მეტი
თამარი სამხარაძე

თამარი სამხარაძე

სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი

თამარი EMC-ის გუნდის წევრი 2018 წლის სექტემბრიდან გახდა. EMC-ში მის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა ორგანიზაციის საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი სტრატეგიული საქმეების წარმოება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და ასევე, სხვა რელევანტური საერთაშორისო და რეგიონალური მექანიზმების წინაშე. ორგანიზაციაში თამარის საქმიანობა ასევე მოიცავს კველვითი და ანალიტიკური სამუშაოების შესრულებასა და შესაბამისი დოკუმენტების მომზადებას.

პროფესიული გამოცდილება

2015-2017: მთავარი სპეციალისტი - იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველო - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

2014: უფროსი სპეციალისტი - სატყეო პოლიტიკის სამსახური - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;

2013: სტაჟიორი - სსიპ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. 

განათლება                                    

2017-2018: შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი;

2013-2016: კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2014-2015: იურიდიული ფაკულტეტი - ტურკუს უნივერსიტეტი, ობოს აკადემია;

2012-2013: იურიდიული ფაკულტეტი - ვილნიუსის უნივერსიტეტი;

2009-2013: იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრი) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

მეტი
თამუნა ქებურია

თამუნა ქებურია

პროექტების კოორდინატორი/მკვლევარი

თამუნა EMC-ის გუნდის წევრი 2015  წლის ივნისიდან გახდა.  ორგანიზაციაში მისი მთავარი ფუნქციაა  სოციალური სამართლიანობის, შრომის, ინდუსტრიული პოლიტიკის და სამოქალაქო აქტივიზმის საკითხებზე კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვა და განხორციელება. ასევე ანალიტიკური სტატიებისა და ბლოგების მომზადება. მისი საქმიანობა აგრეთვე მოიცავს EMC-ის საჯარო დისკუსიებისა და ფორუმების კონცეფციაზე მუშაობასა და ორგანიზებას. სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების ჩატარებას და მათთან მუდმივ საველე მუშაობას. ის,  ასევე პასუხისმგებელია აქტივისტურ ჯგუფებთან და ორგანიზაციის საქმიანობაში ჩართულ მკვლევრებთან კომუნიკაციასა და თანამშრომლობის წარმართვაზე. მის ფუნქციებში ასევე შედის, პროქტების მართვა და კოორდინაცია.

პროფესიული გამოცდილება

2014-2015: ასისტენტ მკვლევარი პროექტში „კვლევები შიდა-ეთნიკურ ურთიერთობებსა და შიდა ჯგუფურ თანამშრომლობაზე";

2012-2014: ლოჯისტიკისა და სტრატეგიული მენეჯერი კერძო სექტორის კომპანიებში;

2011-2016: ამ პერიოდში, ის აგრეთვე  მუშაობდა საგანმანათებლო-საუნივერსიტეტო პროექტებზე, რომლებიც ითვალისწინებდა ტექსტების თარგმნას,  სამაგიდო კვლევითი დავალებების შესრულებას,  კითხვარების დამუშავებაში მონაწილეობის მიღებას თუ შეგროვილი მონაცემების ანალიზს.

განათლება

2016-დღემდე: ისტორიის ფაკულტეტის დოქტორანტი - ილიას უნივერსიტეტი;

2014-2015: სოციოლოგიის მაგისტრი - ილიას უნივერსიტეტი;

2013-2014: ეკონომიკის მაგისტრანტი - ISET-ის ეკონომიკური სკოლა;

2009-2012: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი -ილიას უნივერსიტეტი;

2007-2009: მენეჯმენტი და მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამა - ამერიკულ-ჰუმანიტარული  უნივერსიტეტი.

მეტი
მაია  ბარქაია

მაია ბარქაია

მკვლევარი

მაია EMC-ის  მისი დაარსების დღიდან თანამშრომლობს. 2016 წლის აგვისტოდან ორგანიზაციას შემოუერთდა როგორც მკვლევარი და პროექტების კოორდინატორი. მისი მთავარი ამოცანაა კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვა, წარმოება და სამეცნიერო ხელმძღვანელობა. მაიას საქმიანობაში ასევე შედის მიმდინარე მნიშვნელოვან სოციალურ საკითხებზე ანალიტიკური მიმოხილვების მომზადება სტატიებისა და ბლოგების სახით, EMC-ის საჯარო დისკუსიებისა და ფორუმების კონცეფციის მომზადება და  ორგანიზება, სხვადასხვა ნიშნით ჩაგრულ ჯგუფებთან სამუშაო შეხვედრებისა და ტრენინგების გამართვა, ასევე აქტივისტურ ჯგუფებთან და EMC-ის საქმიანობაში ჩართულ მკვლევრებთან კომუნიკაცია. მისი საქმიანობა ასევე მოიცავს  პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებას.


პროფესიული გამოცდილება

2015-დღემდე: მოწვეული ლექტორი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2016: მოწვეული მკვლევარი - ლედი მარგარეტ ჰოლი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი;

 
2015: პროექტის კოორდინატორი, სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა - ადამიანის უფლებების  სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC);

2012-2014: მკვლევარი, ASCN-ის კვლევის პროექტი - სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი;

2012: უმცროსი მკვლევარი - სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.

ის აგრეთვე მუშაობდა როგორც დამოუკიდებელი მკლევარი სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო კვლევით პროექტში.

განათლება

2010-2015: დოქტორი, საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა გენდერის კვლევებში - სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2008-2010: ინდოეთის უახლესი ისტორია (მაგისტრი)-ჯავაჰარლალ ნეჰრუს უნივერსიტეტი;

2003-2008: აღმოსავლეთმცოდნე ბაკალავრი  (ინდოეთის ისტორია და ჰინდის ენა)-პრაქტიკული აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

მეტი

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“