[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

ჩვენი გუნდი

თამარი სამხარაძე

თამარი სამხარაძე

სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი

თამარი EMC-ის გუნდის წევრი 2018 წლის სექტემბრიდან გახდა. EMC-ში მის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა ორგანიზაციის საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი სტრატეგიული საქმეების წარმოება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და ასევე, სხვა რელევანტური საერთაშორისო და რეგიონალური მექანიზმების წინაშე. ორგანიზაციაში თამარის საქმიანობა ასევე მოიცავს კველვითი და ანალიტიკური სამუშაოების შესრულებასა და შესაბამისი დოკუმენტების მომზადებას.

პროფესიული გამოცდილება

2015-2017: მთავარი სპეციალისტი - იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველო - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

2014: უფროსი სპეციალისტი - სატყეო პოლიტიკის სამსახური - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;

2013: სტაჟიორი - სსიპ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. 

განათლება                                    

2017-2018: შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი;

2013-2016: კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2014-2015: იურიდიული ფაკულტეტი - ტურკუს უნივერსიტეტი, ობოს აკადემია;

2012-2013: იურიდიული ფაკულტეტი - ვილნიუსის უნივერსიტეტი;

2009-2013: იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრი) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

მეტი
მერი აღაპიშვილი

მერი აღაპიშვილი

სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი

მერი აღაპიშვილი 2019 წლის ივლისიდან შემოუერთდა EMC-ის გუნდს. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის ყველა სამუშაო თემაზე სტრატეგიული საქმეების წარმოება ადმინისტრაციული ორგანოების, საერთო სასამართლოებისა და სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის წინაშე. კერძოდ, მისი სამუშაო სფეროებია არადომინანტური რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების, ასევე ქალებისა და ლგბტი ადამიანების უფლებებთან და სოციალურ და პოლიტიკურ გარიყულობასთან დაკავშირებული საკითხები. მერი მონაწილეობს სტრატეგიული მნიშვნელობის საქმეების იდენტიფიცირებაში, დავების მომზადებაში, ბენეფიციარებთან კომუნიკაციაში.  ასევე, მონაწილეობს, სხვადასხვა რეგიონში, ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ საველე იურიდიულ კლინიკებში.

პროფესიული გამოცდილება

2016-2019: ანალიტიკოსი (იურისტი), ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი",

2014-2016: ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის სამმართველოს იურისტი, იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი”

2013-2014: მრჩეველი/აღმასრულებელი, აღსრულების ეროვნული ბიურო, 2012 ინციდენტების ცენტრის იურისტი, ISFED

2009-2012: იურიდიული და სტატისტიკურ-ანალიტიკური სამმართველოს მრჩეველი, სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

2009: საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს მრჩეველი, იგივე სამინისტრო,

2007-2009: მინისტრის მოადგილის თანაშემწე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო,

2007: სტაჟიორი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის სამსახურში, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განათლება

2018: მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით;

2011: ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით;

2008-2010: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი; ნიცა-სოფია-ანტიპოლი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2003-2007: იურიდიული, ბაკალავრი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

მეტი
მარიამ შალვაშვილი

მარიამ შალვაშვილი

მკვლევარი

მარიამი 2019 წლის ივლისიდან შემოუერთდა EMC-ის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის გუნდს. მისი საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა კვლევითი აქტივობა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. ველის კვლევებზე დაყრდნობით ამზადებს კვლევებს, სტატიებს და ბლოგებს ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით არადომინანტი ჯგუფების კულტურული და სოციალური გარიყულობის საკითხებზე. ასევე ჩართულია სხვა ტიპის აკადემიურ საქმიანობაში, რომელსაც პროგრამა ეწევა, მათ შორის, რელევანტური კრიტიკული ტექსტების მიმოხილვა, აკადემიური ფორუმების დაგეგმვა და სხვა.  

პროფესიული გამოცდილება

2019-დღემდე: მოწვეული ლექტორი - თავისუფალი უნივერსიტეტი;

2016-დღემდე: აკადემიური ასისტენტი - თავისუფალი უნივერსიტეტი;

2016-2017: სოციალური მეცნიერებების პროგრამების კოორდინატორი - თავისუფალი უნივერსიტეტი;

2015-2016: მხატვრული ლიტერატურის მთარგმნელი

განათლება

2020 - დღემდე: მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დოქტორანტი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017-2018: სოციოლოგიისა და სოციალური ანთროპოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა - ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი;

2011-2015: მართვა და საზოგადოებრივი მეცნიერებები - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი;

 

 

მეტი
თამუნა ქებურია

თამუნა ქებურია

პროექტების კოორდინატორი/მკვლევარი

თამუნა EMC-ის გუნდის წევრი 2015  წლის ივნისიდან გახდა.  ორგანიზაციაში მისი მთავარი ფუნქციაა  სოციალური სამართლიანობის, შრომის, ინდუსტრიული პოლიტიკის და სამოქალაქო აქტივიზმის საკითხებზე კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვა და განხორციელება. ასევე ანალიტიკური სტატიებისა და ბლოგების მომზადება. მისი საქმიანობა აგრეთვე მოიცავს EMC-ის საჯარო დისკუსიებისა და ფორუმების კონცეფციაზე მუშაობასა და ორგანიზებას. სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების ჩატარებას და მათთან მუდმივ საველე მუშაობას. ის,  ასევე პასუხისმგებელია აქტივისტურ ჯგუფებთან და ორგანიზაციის საქმიანობაში ჩართულ მკვლევრებთან კომუნიკაციასა და თანამშრომლობის წარმართვაზე. მის ფუნქციებში ასევე შედის, პროქტების მართვა და კოორდინაცია.

პროფესიული გამოცდილება

2014-2015: ასისტენტ მკვლევარი პროექტში „კვლევები შიდა-ეთნიკურ ურთიერთობებსა და შიდა ჯგუფურ თანამშრომლობაზე";

2012-2014: ლოჯისტიკისა და სტრატეგიული მენეჯერი კერძო სექტორის კომპანიებში;

2011-2016: ამ პერიოდში, ის აგრეთვე  მუშაობდა საგანმანათებლო-საუნივერსიტეტო პროექტებზე, რომლებიც ითვალისწინებდა ტექსტების თარგმნას,  სამაგიდო კვლევითი დავალებების შესრულებას,  კითხვარების დამუშავებაში მონაწილეობის მიღებას თუ შეგროვილი მონაცემების ანალიზს.

განათლება

2016-დღემდე: ისტორიის ფაკულტეტის დოქტორანტი - ილიას უნივერსიტეტი;

2014-2015: სოციოლოგიის მაგისტრი - ილიას უნივერსიტეტი;

2013-2014: ეკონომიკის მაგისტრანტი - ISET-ის ეკონომიკური სკოლა;

2009-2012: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი -ილიას უნივერსიტეტი;

2007-2009: მენეჯმენტი და მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამა - ამერიკულ-ჰუმანიტარული  უნივერსიტეტი.

მეტი
სალომე ლაცაბიძე

სალომე ლაცაბიძე

მულტიმედია მენეჯერი

სალომე  EMC-ის გუნდის წევრი 2016 წლის აგვისტოდან გახდა. მისი საქმიანობა მოიცავს EMC-ის სამუშაო თემებზე მულტიმედია პროდუქტების შექმნას, ორგანიზაციის ანგარიშების, კვლევებისა და სხვა ანალიტიკური მასალის გრაფიკულ დიზაინს და ვიზუალიზაციას. აგრეთვე, ანალიტიკური ვიდეოების, ინფოგრაფიკების და სხვა პროდუქტების მომზადებას. სალომე ასევე ჩართულია ორგანიზაციის კამპანიების დაგეგმვის პროცესში.

პროფესიული გამოცდილება

2016: დოკუმენტური ფილმის რეჟისორის ასისტენტი;

2015: კომუნიკაციების მენეჯერი - თბილისის მეორე ტრიენალე.

განათლება

2017-დღემდე: რეჟისურა -კავკასიის ახალი კინო სკოლა;

2013-2014: თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი (CCA);

2005-2009: სამართლმცოდნეობა (ბაკალავრი) -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტი

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“