ლელა რეხვიაშვილი "საქართველოს კაპიტალისტური ტრანსპორმაციის პოლანისეული ინტერპრეტაცია: დომინანტური განვითარების პარადიგმის ლიმიტები პოსტ-საბჭოთა ევრაზიაში"

ნინო ხელაია "სოციალური მოძრაობების პოლიტეკონომიკური ხედვა: დემოკრატიზაცია და საბაზრო რეფორმა საქართველოში"

ალექსანდრა აროშვილი "საქართველოს ტრანსფორმაცია: კაპიტალიზმი როგორც ორგანიზებული ქაოსი და ჩრდილოვანი მოლაპარაკების ძალა"

ლევან ლორთქიფანიძე "პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის შედეგები საქართველოს პატარა ქალაქებისათვის: გორის მაგალითი"

#სამართალისამხრეთს #JusticeforSouth