ილია ზოსიმოვი EMC-ის გუნდს 2019 წლის აპრილიდან შემოუერთდა. ის პროექტის "ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის დანერგვის ხელშეწყობა საქართველოში" - პრაქტიკანტად მუშაობს. მისი ყოველდღიური საქმიანობა მოიცავს შშმ პირების უფლებრივი მდგომარეობის ანალიზს, შშმ პირების საჭიროებების შესახებ საზოგადოების ხილვადობის გაზრდაში მონაწილეობას, სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრაში მონაწილეობას და სხვა.