საპატრიარქოო ფინალ ინფო

წყარო: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო/იჯარით გადაცემის ხელშეკრულებები