ეროვნულ კანონმდებლობაში უსახლკარობის დეფინიცია ხარვეზიანი და ბუნდოვანია და არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ცნების ბუნდოვანება იწვევს სხვადასხვა სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფის გარიყვას საცხოვრისის პოლიტიკის ხედვის არეალიდან.

მასალა მომზადებულია ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. მასში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე