არსებული მოდელი

1

იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული რეფორმის კონცეფცია

2

EMC-ის შემოთავაზებული კონცეფცია

3