თემის მიმართ არსებული მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, EMC
აქვყნებს შეფასებას, თუ რა ძირითად ხარვეზებს შეიცავს პანკისში ორივე ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის სანებართვო დოკუმენტაცია, კერძოდ კი, გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში (გზშ) და მასზე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემული დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა.

დოკუმენტს სრულად, გაეცანით მიმაგრებულ ფაილში.

ნახვა

გადმოწერა

გზშ-ს-ხარვეზების-შეფასება_1555845899.pdf