წინამდებარე ანგარიში 2018 წლის 30 აგვისტოდან 15 სექტემბერამდე ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს აჯამებს. მონაცემები ზოგ შემთხვევაში შედარებულია 2014 წლის CRRC-საქართველოს მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს. იგი მოკლედ მიმოიხილავს კვლევის მეთოდოლოგიას, შემდეგ კი გამოკითხვის შედეგებს სასამართლოებზე მოსახლეობის ზოგადი დამოკიდებულების, სასამართლო სისტემის მიმართ მოსახლეობის ცოდნის, მოსამართლეებისა და იურისტის პროფესიის მიმართ მათი დამოკიდებულებების შესახებ. ანგარიშს თან ერთვის გამოკითხვის შედეგების ცხრილები და ანალიზისას გამოყენებული მულტინომინალური ლოგისტიკური რეგრესიის შედეგების ცხრილები.

ნახვა

გადმოწერა

Baseline_Survey_Report_Geo_1544010352.pdf