ვიდეო მომზადებულია პროექტ "New Media for Advocacy"-ის ფარგლებში, საქართველოში გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (UN CRPD) რატიფიცირების მხარდასაჭერად.